פנייה לבית הדין להקדשות מרחשוון פג המנהל המפקחת ומפגעי בטיחות ומכר הנכס עם מסמך מצורף

הנדון: בקשות דחופות בנושא המפקחת והמנהל המיוחד והנאמנים. הנושאים: א. מעמד המפקחת על ההקדשות והמנהל המיוחד. ב. מינוי נאמנים. ג. ליקויי בטיחות המהווים סכנה לחיי אדם. ד. ביטול מכירת הנכס ברחוב חיי אדם.

הצטרפות הועד התימני לטענות מבשר טוב נגד המכירה של נכס ההקדש תולדות תשפ"ג

פנייה לבית הדין להקדשות מרחשוון תשפ"ג. בנושא מכירת הנכס, מחדלי המנהל המפקחת ופנייה דחופה להסרת מפגעי בטיחות בנכס שמהווים סכנה לחיי אדם.

פנייה שלנו לביהד הגדול בקשה לא להכריע בדין עד שיהיו לפני בית הדין כל הנתונים

יש למנות נאמנים שהם יבדקו וימליצו ואז לערוך דיון.

בית הדין תמהה על שכר המנהל המיוחד ועוד מחדלים

בנושא בקשת המנהל המיוחד לקבלת שכר טירחה באופן של אחוזים ממכירת הנכס: ביה"ד תמה – בלשון המעטה – על הבקשה וכדלהלן: 1. הסדר שכ"ט עבודת המנהל המיוחד נקבע על ידי יחידת הפיקוח - ללא בקשת אישור ביה"ד וללא קבלת החלטת ביה"ד בענין. 2. שכר הטירחה נסק לסכומי עתק. נוסף לכך, עיסוק המנהל המיוחד נגע גם לנכסים מזעריים שאין להם סיכוי להשבחות סבירות. 3. אין ספק שבאם ביה"ד היה מודע לתוצאה לא היה מאשר עבודה זו תמורת סכום גבוה כל כך.

ערעור על שכר המנהל המיוחד

נושא מחדלים וטעויות בנושא מכר הנכס.

לכבוד הרב אלי בן דהן מנהל בתי הדין בקשה שניה לפגישה

נושא מחדלים וטעויות בנושא מכר הנכס.

פנייה לבית הדין להקדשות מרחשוון פג המנהל המפקחת ומפגעי בטיחות ומכר הנכס עם מסמך מצורף - עותק

הנדון: בקשות דחופות בנושא המפקחת והמנהל המיוחד והנאמנים. הנושאים: א. מעמד המפקחת על ההקדשות והמנהל המיוחד. ב. מינוי נאמנים. ג. ליקויי בטיחות המהווים סכנה לחיי אדם. ד. ביטול מכירת הנכס ברחוב חיי אדם.

הצטרפות הועד התימני לטענות מבשר טוב נגד המכירה של נכס ההקדש תולדות תשפ"ג - עותק

תגובת המערערת להערות המערער לפרוטוקול ולשמאות בהתאם להחלטת בית הדין הנכבד מיום כ"ו חשוון התשפ"ג (2022.11.20) מוגשת בזה תגובת המערערת להערות המערער לשמאות שהוזמנה על ידי המנהל המיוחד, כדלקמן: 1 .המערערת מצטרפת לטענת המערער כי על פניו, בהיותו מוסד ללא כוונת רווח, זכאי ההקדש לפטור מלא מהיטל השבחה, זאת לפי הוראות סעיף 19(ב()4 )לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.

אתר זה נבנה באמצעות