אב ביה"ד להקדשות הרב מנחם הגר. מודה שאיבד הון רב להקדש, אך עוד ידו נטויה.
משכך, בית הדין ממנה את עודד דעואל פלאי, שותף במשרד אגמון ושתו' רוזנברג הכהן ושות', (הגן הטכנולוגי מלחה, בנין 1 ת.ד. 4675) כמנהל מיוחד להקדש, להסדרת וניהול הקדשות ועד התימנים, לרבות הסדרת הבניה והרישום של הקדש חיי אדם. בית הדין מפקיד בידיו את כלל סמכויות האפוטרופסות לתקופה מוגבלת של שנה, שניתן יהיה להאריכה בהמשך, בהתאם להמלצת יחידת הפיקוח על הקדשות מיום 21.7.20. כמובן שאין כל מניעה כי ככל שיש לעמותה הסברים שיוכלו להניח את הדעת, ימשך השיח והבירור שלהם גם מול המנהל המיוחד. עו"ד פלאי יפעל לבדיקת מצבם המשפטי, התכונני והפיזי של נכסי הקדשות ועד התימנים, לאיתור שטרות הקדשות חסרים, לבחינת ההלכים המשפטיים בהם מעורב ההקדש ולפוטנציאל ההשבחה של נכסי ההקדשות, וינקוט בהליכים הנדרשים לצורך הבטחת זכויות הקדשות ועד התימנים והשאת רווחיהם, תוך מעורבות מדוקדקת של בית הדין. המנהל המיוחד יפעל בהתאם להנחיות בית הדין ויחידת הפיקוח בכל דבר וענין, לרבות בענין הסדרת תשלום שכר טרחתו. יועבר דו"ח אחת לחודש מאת המנהל המיוחד ליחידת הפיקוח על ההקדשות הדתיים. ניתן ביום כ"ז באלול התש"פ(16/09/2020).DOCX • 86KB


החלטה בהמשך להחלטת בית הדין מיום כ"ב בטבת תשפ"ב (26/12/21) מחליט בית הדין על מינוי נאמנים להקדשות התימנים. לאחר בדיקת הבקשות שבתיק ובירור יסודי ביחס לכל אחד מהמוצעים מחליט בית הדין למנות הנאמנים הבאים: 1.הרב שלום יצחק הלוי 042005961 2.הרב אשר סינואני מ.ז. 056562838 3.שלמה שרעבי מ.ז. 042002741 4.יחיאל רחבי מ.ז. 052628229 5.עו"ד צחי איתן מ.ז. 052632387 6.הרב מרדכי חוברה מ.ז. לאחר הופעת הנאמנים בפני ביה"ד לקבלת הוראות ביה"ד יכנס לתוקפו מינויים. ניהול ההקדשות יופקד בידי הנאמנים החדשים הנ"ל תוך שהם יפעלו אך ורק על פי הוראות ברורות של בית הדין ויגישו דוחות מסודרים כל סוף שנה. המינוי יחול לתקופה קצובה למשך שנתיים מהיום בו יכנס המינוי לתקפו. על הנאמנים הנ"ל לפעול לטובת ההקדש ולפעול בהקדש על פי הוראות בית הדין. במידה ותהיה הזדמנות להשבחת ההקדש, יפנו לבית הדין עם כל הנתונים לקבלת אישור לביצוע פעולות קנייניות ו/או אחרות בהקדש. כאמור בהחלטה הנ"ל, סמכויות המנהל המיוחד שהתמנה בתאריך ו' בתשרי תשפ"ב (12/9/21) יצומצמו להשלמת מכירת הנכס בחיי אדם בלבד, ובנוסף יפעל המנהל המיוחד, ככל שיהיה צורך, בהסדרת נכסי ההקדש על פי הוראות חדשות של בית הדין. ניתן ביום כ"א באדר א התשפ"ב(22/02/2022).הרב מנחם האגר הרב יעקב מ' שטיינהויז הרב חיים ו' וידאלDOCX • 70KB

אתר זה נבנה באמצעות